Hoppa till innehåll

Tillgänglighet och säkerhet

 

Placering

Skyltar ska vara logiskt placerade, väl synliga och tillgängliga. Det är särskilt viktigt att skyltar som hjälper människor att hitta rätt i miljöer och byggnader placeras väl synliga och på ett sätt att hjälper till att hitta rätt.

Det ska vara lätt att komma nära skyltar för den som har en synnedsättning – även med rullstol. Skyltar ska därför inte placeras i planteringar eller så att till exempel fordon eller möbler kan hamna i vägen. Nedre delen av alla skyltar bör alltid vara minst 80 cm över mark för att inte riskeras bli täckta av snö.

Taktila skyltar placeras ca 1,4 m över mark för att vara nåbara även för korta personer och de som sitter i rullstol. Skyltar som hänger ner i inomhusmiljö och vid gångstråk ska placeras minst 210 cm ovanför golvhöjd.

Rekommenderad texthöjd per läsavstånd:

Kort läsavstånd, t.ex. brödtext 5 mm
Kort läsavstånd 1-3 m, t.ex. dörrskylt 15 mm
5 m läsavstånd, t.ex. hänvisningsskyltar 50 mm
10 m läsavstånd, t.ex. entréskyltar 100 mm
Över 20 m minst [Läsavstånd i mm/250].
Exempel vid 50 meter: 50 000 mm/250 = 200 mm.
Fasadskyltar bör som regel vara läsbara på minst 100 meters avstånd.

Kontrast och reflektioner

Texter och dess bakgrund ska alltid ha hög kontrast mot varandra. Skillnaden mellan två kulörer ska vara minst 0,4 enheter på National Color Systems (NCS) ljushetsskala. Detta gäller både text och eventuella piktogram. För stark kontrast kan däremot bli bländande, därför rekommenderas vit text på mörkgrå botten i första hand.

Belysning

Belysningen av skyltar som behöver synas i mörker ska vara god, omgivningsbelysning är sällan tillräcklig. Träd och andra växter kan på sikt också skymma omgivningsljus. Därför ska alla skyltar som behöver synas i mörker, till exempel fasad­skyltar och orienteringstavlor, vara belysta. Belysningen ska utformas så att den inte ger upphov till reflektioner eller så att man själv inte skymmer ljuset när man kommer nära.

Symboler och piktogram

Symboler och piktogram underlättar för personer med nedsatt kognitiv förmåga – och ska användas vid viktiga målpunkter, som exempelvis toaletter, omklädningsrum och receptioner. Piktogram och symboler placeras till vänster eller ovanför texten.

Färgmarkeringar

Färgmarkeringar underlättar för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Det kan användas för att förtydliga t.ex. vilket våningsplan man befinner sig på. Om du har flera skyltar inom samma verksamhet, ska samma färgkoder användas genomgående. Det blir tydligare för besökaren.

Taktila skyltar

Orienteringstavlor, hänvisningsskyltar och informationsskyltar i publika miljöer ska om möjligt vara taktila. Likaså målpunkter som toaletter, omklädningsrum, konferensrum och andra lokalnamn. Taktila skyltar placeras ca 1,4 m över mark, något lägre om skylten blir större. Taktila skyltar ska sitta på väggen, inte på dörrar som riskerar att öppnas på den som känner av dem. Taktila skyltar ska alltid ha versala bokstäver, säkerställ att mellanrummet mellan bokstäverna inte är för litet, så det blir lättare att urskilja formerna. Text skrivs i Open Sans regular eller semibold, versalt, storlek: 15–40 mm (1,5 mm reliefhöjd).

Punktskrift ska inte användas, eftersom taktila bokstäver är tillgängligt för samt kan läsas av flera och därmed ersätter behovet av punktskrift.