Hoppa till innehåll

Bygglov och tillstånd

 

Bygglov

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan.

Dock krävs det inte bygglov för:

  • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter, så länge skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor (dock krävs polistillstånd)
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter, en orienteringstavlas syfte att hjälpa besökaren att hitta till rätt plats, byggnad eller entré. Detta undantag gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90).

Oberoende av om en skylt kräver bygglov eller inte kan det krävas strandskyddsdispens om skylten placeras inom ett område som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken. Kontrollera alltid med bygglovavdelningen i god tid om du är osäker på om din skylt behöver bygglov.

Polistillstånd

Om skylten ska placeras på offentlig plats (allmän platsmark) behöver du ansöka om tillstånd hos Polisen för att sätta upp en skylt.

Tillstånd från fastighetsägare, markägare och väghållare

Fastighetsägaren eller väghållare måste ge tillstånd att sätta upp skyltar på och inom sin fastighet eller mark. Om kommunen äger marken och det är så kallad allmän platsmark behöver du förutom tillstånd från Polisen också ett avtal med mark- och exploateringsavdelningen på tekniska kontoret.